სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედ 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ზოგიერთ ქვეპროგრამაში შეტანალი იქნა შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. (molhs.gov.ge)

2018 წლიდან შეწყდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედი „გულის ქირურგიის“ ქვეპროგრამის ფუნქციონირება. ისევე, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონში მცხოვრებნი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებიც კარდიოქირურგიული ოპერაციების შემთხვევაში ისარგებლებენ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსებით.

2018 წლიდან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას ახალი „გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების“ ქვეპროგრამით დაუფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა სრულად სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.
ქრ.დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამაში
ბენეფიციართა რეგისტარციის მიზნით ფორმა N IV -100/ა შევსებისას გაითვალისწინეთ!!!!!


1. შეავსეთ გარკვევით!
2. დაადასტურეთ ცოცხალი ბეჭდით, შტამპით (არსებობის შემთხევვაში) და ხელმოწერით. ექიმის სახელი და გვარი ეწეროს გარკვევით!
3. ICD -10 კოდის მითითების გარეშე ფორმა NIV -100/ა არ განიხილება ! ICD -10 უნდა იყოს კონკრეტულად იმ დიაგნოზის, რის გამოც ენიშნება მედიკამენტი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში!
4. დანიშნულებაში მედიკამენტი ჩაწერეთ საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელებით, მიუთითეთ მხოლოდ დღიური დოზა და საინჰალაციო საშუალებების შემთხვევაში მხოლოდ დღიური შესხურების (მაგ: დღიში 2 შესხურება ან 3 შესხურება ან....) ოდენობა.
5. ICD -10 კოდების თანმიმდევრობა ემთხვეოდეს დანიშნული მედიკამენტების თანმიმდევრობას.
6. დასაშვებია გაიცეს ფორმა NIV -100/ა ყველა იმ საჭირო მედიკამენტის მითითებით (ჩაწერეთ საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელებით) რაც ესაჭიროება პაციენტს, მიუხედავად იმისა ამ ეტაპზე არის თუ არა ბაზაში.
7. ყველა მედიკამენტი უნდა გამოიწეროს ფორმა N3 რეცეპტზე.
8. რეკომენდირებულია გაიცეს გრძლევადიანი რეცეპტი (მაგ: რეცეპტის ვადა 1 წელი, მედიკამენტის ერთ ჯერზე გატანის ოდენობა 3 თვე)
წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა ფორმა NIV -100/ა დაბრუნდება უკან!

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა2017 წლის 9 ივნისის შემდეგ (მე-16 სხდომიდან დაწყებული), საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების თანახმად ,,რეფერალური მომსახურების ფარგლებში“ პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილი კომისიის დადებითი გადაწყვეტილებები, შეგიძლიათ იხილოთ და საჭიროებისას ამობეჭდოთ ელექტრონული მოდულიდან - ,,რეფერალური კომისიის გადაწყვეტილებები-სერვისის მიმწოდებლებს“, რომლისთვისაც აუცილებელია მოდულში მოთხოვნის ნომრისა და პაციენტის პირადი ნომრის მითითება.

მოთხოვნის ნომერი დაფიქსირებული იქნება სერვისის მიმწოდებლის და პაციენტისთვის გაგზავნილ შეტყობინებებში.


2016 წლის 1 სექტემბრიდან თბილისის მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილების/რეცეპტების საფუძველზე
შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს ელ. ანგარიშგების მოდულისა და ქაღალდმატარებლით,
ამასთან: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე
შესრულებული სამუშაოს
წარმოდგენა უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს სამედიცინო მომსახურების გაწევის
საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


სხვა საჭიროების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს სხვა საჭიროების მიწოდების საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


მედიკამენტის დაფინანსებაზე გაცემული რეცეპტებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს მათი განაღდების (სრულად/ნაწილობრივ) შემდგომ, არაუგვიანეს რეცეპტის მოქმედების ვადის გასვლის საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:
ნინო კაკულია - ტელ: 555434344, e-mail: nino.kakulia@tbilisi.gov.ge

გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სტატისტიკური ფორმები 025 და 066 შესაძლებელია შეივსოს ავტომატურად ელექტრონული სერვისების გამოყენებით, იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებების შიდა მართვის საინფორმაციო სისტემებს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა. ტექნიკურ სამსახურთან დეტალების გასავლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე mtokhadze@ssa.gov.ge

გალერეა