სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
კარდიოქირურგიული სერვისის მიმწოდებლების საყურადღებოდ

 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილებაში  1.8 დანართით განსაზღვრული პროცედურები დაზუსტებული იყო ICD – NCSP კლასიფიკატორის შესაბამისად.

 

მთავრობის 2019 წლის 5 ნოემბრის  N520 დადგენილებით ცვლილებები კარდიოინტერვენციის მიმართულებით შეეხო მხოლოდ ხელოვნური კოდის ღირებულებას, ხოლო პროცედურულად ინტერვენციის მოცულობა დარჩა უცვლელი.

 

აზრთა სხვადასხვაიბით გამოწვეული შექმნილი გარემოებების გამო, გთავაზობთ ხელოვნური კოდის მოცულობის დაზუსტებას პროცედურულ დონეზე:     

ხელოვნური კოდი

5 ნოემბრის  N520 დადგენილებაში არსებული ჩანაწერი

დაზუსტება

2CAR

ბალონური დილატაცია

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/ - გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია/ბალონური დილატაცია

3CAR

კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 1 სტენტით)

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/- გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია / კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 1 სტენტით)

4CAR

კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 2 სტენტით)

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/ - გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია / კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 2 სტენტით)

5CAR

კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 3 სტენტით)

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/-  გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია / კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 3 სტენტით)

6CAR

კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 4 სტენტით)

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/-  გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია / კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 4 სტენტით)

7CAR

კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 5 სტენტით)

I20-I25 -/-გულის იშემიური ავადმყოფობა -/-  გულის და/ან კორონარული არტერიების ანგიოგრაფია / კორონარული ანგიოპლასტიკა (სტენტირება 5 სტენტით)

 

რეკომენდაცია


საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით


ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე და ინფექციის გავრცელების პრევენციის ღონისძიებების ფარგლებში, მიზანშეწონილია მაქსიმალურად შემცირდეს დაწესებულებაში ბენეფიციარების ვიზიტები და გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელმა დაწესებულებებმა, შესაძლებელობის ფარგლებში, მომსახურება განახორციელონ ქოლ-ცენტრების მეშვეობით (დისტანციური მომსახურება). 
სამედიცინო დაწესებულებებისა და

 სააფთიაქო ქსელების საყურადღებოდ!გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 23 მარტიდან ქალაქ თბილისის რაიონების გამგეობებში არსებული სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსების ქვეპროგრამაში ჩართვისთვის მოქალაქემ უნდა მიმართოს მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებს. დაფინანსების საკითხის განხილვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია ისევე როგორც ქალაქ თბილისის მერიის შემთხვევაში, დაწესებულებამ მიმართვების ადმინისტრირების მოდულის (დაწესებულება - ახალი)საშუალებით ელექტრონულად უნდა წარუდგინოს გამგეობას.


მნიშვნელოვანია, რომ გამგეობას წარედგინება დოკუმენტაცია 1000 ლარამდე ღირებულების დაფინანანსების შემთხვევაში, ხოლო 1000 ლარს ზემოთ წარედგინება ქალაქ თბილისის მერიას.


შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა კი მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ყოველი თვის პირველიდან 10 რიცხვის ჩათვლით, მომსახურების/საჭიროების მიწოდების საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის განმავლობაში; ხოლო მედიკამენტის დაფინანსების შემთხვევაში დაფინანსების მოქმედების ვადის გასვლის თვის მომდევნო თვის პირველიდან 10 რიცხვის ჩათვლით.


დამატებითიკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: თამარ რუხაძე - ტელ: 595 17 36 45, e-mail:t.rukhadze@msda.ge


ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას


ინსტრუქცია 

COVID-19-ის შესაძლო და სავარაუდო შემთხვევის მართვის თაობაზე

                          (ექვემდებარება ცვლილებას ჯანმოს რეკომენდაციების შესაბამისად)

ახალი კორონავირუსული ინფექციის შემთხვევათა მართვის მიზნით, ნებისმიერი დაწესებულება ვალდებულია COVID-19-ის შესაძლო და სავარაუდო დიაგნოსტირების ან SARS-CoV-2-ის ლაბორატორიული იდენტიფიცირების შემთხვევაში დაუყოვნებელივ შეატყობინოს  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს, ნებისმიერი ხელთ არსებული საშუალებით;

შესაძლო შემთხვევა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: 

 1. სახეზეა კორონავირუსის შესაძლო შემთხვევა, კერძოდ

გამოხატულია მწვავე რესპირაციული ინფექციის სიმპტომები, როგორიცაა ცხელება და ერთერთი რესპირატორული სიმპტომი მაინც, მაგ. ხველა, სუნთქვის უკმარისობა და ამ სიმპტომების ახსნა სხვა რომელიმე კლინიკური მდგომარეობით ვერ ხერხდება 

და 

სიმპტომების დაწყებამდე 14 დღით ადრე, მოგზაურობდა ან ცხოვრობდა COVID-19-ის ლოკალური გავრცელების ზონაში - ჩინეთი, ირანი, სამხრეთ კორეა, იტალია და იაპონია ან პაციენტი აღწერს რომ ჰქონდა კონტაქტი COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან.

 1. მწვავე რესპირატორული სიმპტომების გამო პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა, მოგზაურობის და COVID-19-ის დადასტურებულ ან სავარაუდო შემთხვევასთან კონტაქტის ანამნეზის მიუხედავად. 

გამოვლენილი შემთხვევა უნდა დარჩეს გამოვლენის ადგილას, იზოლაციის სათანადო წესების დაცვით.

შესაძლო შემთხვევის გამოვლენისას მიმართეთ სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს შემდეგ ნომრებზე: 

599401074 ლია სხირტლაძე.

557156256 გვანცა ნარინდოშვილი.

შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ ცხელი ხაზი: 116001. 

დკსჯეც უზრუნველყოფს შემთხვევიდან სინჯის აღებას: შეტყობინების მიღებიდან მომდევნო 24 საათის მანძილზე მოხდება სინჯის აღება და ტესტირების შედეგის შეტყობინება. 

ლაბორატორიული შედეგის მიღებამდე, პაციენტი უნდა დარჩეს დაწესებულებაში სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ, ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის ადეკვატური გატარების უზრუნველყოფით.

COVID-19 დადასტურებული შემთხვევის მართვა განხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ ჰოსპიტალური მომსახურების მომწოდებელ შესაბამის დაწესებულებებშიინფექციის კონტროლის პირობების სრულად დაცვით. 


მძიმე შემთხვევების რეფერალის საჭიროება სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელმა უნდა შეათანხმოს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრთან, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტის შემდგომ ტრანსპორტირებას წინასწარ განსაზღვრულ დაწესებულებაში.


„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების პირობების თანახმად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართული მიმწოდებელი ვალდებულია ნებისმიერი პაციენტის მიმართ სამედიცინო მომსახურება განახორციელოს შეუფერხებლად, სამუშაო განრიგით განსაზღვრული სამედიცინო  პერსონალის ჩართულობით.


ამასთან დაკავშირებით,


დაევალოს ყველა კლინიკას ყოველი თვის 25 რიცხვამდე მოგვაწოდოს ინფორმაცია მომდევნო კალენდარული თვის ექიმების სამუშაო განრიგის შესახებ, განყოფილებების მიხედვით (Excel-ის ფორმატში). იხილეთ ბმულზე:  http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=888


(მიმდინარე წლის მარტის თვის სამუშაო განრიგები, გამონაკლისის სახით, გადმოიგზავნოს მარტის თვის პირველ კვირაში) შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე : clinicsinfo@ssa.gov.geიმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი უარს აცხადებს შეთავაზებულ სერვისზე და მოითხოვს მისთვის სასურველი ექიმის მომსახურებას, ან VIP პალატით სარგებლობას, არჩეული ექიმის ჰონორარსა და VIP პალატის გადასახადზე თავად იქნება პასუხისმგებელი. 

დაწესებულებების საყურადღებოდ!


გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების კომპონენტში დაფიქსირებული 2019 წლის ნოემბრის და დეკემბრის თვის განუფასებელი შემთხვევები წარმოადგინეთ ZZ (სხვა გადაუდებელი მდგომარეობები (განუფასებელი)) კოდით.
სამედიცინო სერვისების მიმწოდებლებს

 

მოგეხსენებათ, რომ 2019 წლის 31 დეკემბერს ჩინეთის ჰუბეის პროვინციაში გამოვლინდა ახალი კორონა ვირუსით (nCoV) გამოწვეული ინფექცია. ახლად აღმოჩენილი ვირუსი ვრცელდება ადამიანიდან ადამიანზე და შესაძლოა გამოიწვიოს მძიმე დაავადება. 23 იანვრის მონაცემებით, სულ გამოვლენილია 614 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის 17 ლეტალური გამოსავლით დამთავრდა. შემთხვევათა უმრავლესობა რეგისტრირებულია ჩინეთში, თუმცა დაფიქსირებულია შემთხვევები იაპონიაში, ტაილანდში, ჰონგ კონგში, ტაივანში, სამხრეთ კორეასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლებიც იმყოფებოდნენ ჰუბეის პროვინციაში(ჩინეთი).


აღნიშნული მდგომარეობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მზადყოფნა, რათა მოხდეს nCoV-ის ინფექციის დროული გამოვლენა და გავრცელების პრევენცია. სწრაფი რეაგირების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია თქვენი ჩართულობა. მოგმართავთ თხოვნით, გამოავლინოთ თითოეული შესაძლო შემთხვევა, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ განსაზღვრებას:


უკანასკნელი 2-14 დღის განმავლობაში ჩინეთიდან, ჩინეთის გავლით ჩამოსული პირი (ან ასეთ პირთან კონტაქტში მყოფი), რომელსაც აქვს მძიმე მწვავე რესპირატორული ინფექცია, ცხელებით, ხველითა და სუნთქვის უკმარისობით.


თითოეული ასეთი შემთხვევა დაუყოვნებლივ უნდა იქნას შეტყობინებული შემდეგი საშუალებებით - ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისადა სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი - 1505; დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებირივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ცხელი ხაზი - 116001. შემთხვევასთან დაკავშირებული დამატებითი კონსულტაციის მისაღებად, მიმართეთ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ექსპერტებს (ტელ: 032 2 39 57 29).


წარმოდგენილი ინფორმაცია პერიოდულად განახლდება და მოგეწოდებათ.


გთხოვთ, მოგვაწოდოთ სამედიცინო დაწესებულებაში გრიპის ან გრიპის მსგავსი სიმპტომატიკით პაციენტების მიმართვიანობის თაობაზე ყოველკვირეული ინფორმაცია თანდართული ფაილის მიხდვით, პარასკევობით 14:00-მდე, შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: kberdzenishvili@ssa.gov.ge


დანართი იხილეთ ბმულზე : http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=&sec_id=888


„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 9 იანვრის N15 დადგენილების შესაბამისად, გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებს შორის ქ. თბილისში, ქ. ქუთაისსა და ქ. ბათუმში იწყება სელექტიური კონტრაქტირება. 


სამედიცინო დაწესებულებებისთვის სელექციის კრიტერიუმებად განისაზღვრა შემდეგი პირობები:


 1. ფაქტობრივი მისამართის მიხედვით რეგისტრირებული ბენეფიაციარების (ძირითადი კონტიგენტი) რაოდენობა, 2020 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით ≥ 13 000-ზე.
 2. კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება ადგილზე და/ან ბიოლოგიური მასალის ნიმუშების აღება/ჩაბარება, სხვა სათანადო დაწესებულებაში ტრანსპორტირება და ასევე, პასუხების უკან დაბრუნება.
 3. მომსახურების მიწოდება სრული პჯდ გუნდის (ოჯახის ან უბნის ექიმი და ექთანი) მეშვეობით;
 4. 1 პჯდ გუნდთან მიმაგრებული მოსახლეობის საერთო რაოდენობა არა უმეტეს 2,500 პირი;
 5. მონაწილეობა პრევენციულ და სკრინინგის პროგრამებში (მ.შ. C ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი, აივ/შიდსი, იმუნიზაცია);
 6. ოჯახის/უბნის ექიმების ჩართულობა უწყვეტი სამედიცინო განათლების სისტემაში.


გამონაკლისი დაიშვება:


 1. ქალაქების მუნიციპალიტეტებში არსებულ დაბებსა და სოფლებში მდებარე სამედიცინო დაწესებულებებზე,
 2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა საოჯახო მედიცინის ცენტრებზე.
 3. იმ სამედიცინო დაწესებულებებზე, რომელთა ფუნქციონირების შეწყვეტა შექმნის პრობლემას გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის კუთხით. აღნიშნული დაწესებულებების ნუსხა (გარდამავალი პერიოდის ბოლოს) განისაზღვრება პირველადი ჯანდაცვის საკოორდინაციო საბჭოს მიერ და დამტკიცდება მინისტრის სამართლებრივი აქტით.


2017 წლის 9 ივნისის შემდეგ (მე-16 სხდომიდან დაწყებული), საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების თანახმად ,,რეფერალური მომსახურების ფარგლებში“ პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილი კომისიის დადებითი გადაწყვეტილებები, შეგიძლიათ იხილოთ და საჭიროებისას ამობეჭდოთ ელექტრონული მოდულიდან - ,,რეფერალური კომისიის გადაწყვეტილებები-სერვისის მიმწოდებლებს“, რომლისთვისაც აუცილებელია მოდულში მოთხოვნის ნომრისა და პაციენტის პირადი ნომრის მითითება.


მოთხოვნის ნომერი დაფიქსირებული იქნება სერვისის მიმწოდებლის და პაციენტისთვის გაგზავნილ შეტყობინებებში.

ისტორია

გალერეა