სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის N36 დადგენილების დანართი N 1.8 განსაზღვრული ,, ერთ/ორკამერიანი კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორით და რესინქრონიზატორ-დეფიბრილატორით“, უზრუნველყოფის საკითხზე, 2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №10-55/ო განისაზღვრა  დეფიბრილატორების სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადაცემა/განაწილების წესი და ამ პროცესის მართვის დამატებითი პირობები (2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №10-55/ო დანართი №6) პირის კომპონენტის მოსარგებლედ ცნობა/რეგისტრაციის  მიზნებისათვის, მიმწოდებელი ვალდებულია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობაში (სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა; შემდგომში-ცნობა) მიუთითოს პაციენტის მკურნალობისათვის საჭირო საქონლის ჩამონათვალი კოდების მითითებით (არასრული კომპლექტის საჭიროების შემთხვევაში) ან კომპლექტის ნომერი, სრული კომპლექტის საჭიროებისას, სააგენტოს დირექტორის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით  დამტკიცებული საქონლის ნუსხის, ფუნქციური მახასიათებლებისა და მწარმოებლის კოდების, აგრეთვე, ამ ნუსხით გათვალისწინებული საქონლის შესაძლო კომპლექტაციების შესაბამისად  (2020 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება №10-55/ო დანართი №1 და №2 ),,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის", ,,იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურებისა" და ,,აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურებით უზრუნველყოფის" კომპონენტების ფარგლებში, სამედიცინო შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში შეტყობინების გაკეთებისას, დაფინანსების წყაროდ უნდა აირჩიოთ სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო.


COVID-19-ს მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

გთხოვთ, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID-19) ინფიცირებულ პაციენტებზე სტაციონარის დატოვების შემთხვევაში გამოსავლის ველში მიუთითოთ:


1. თუ პაციენტი ეწერება ბინაზე - გამოჯანმრთელება.

2. თუ პაციენტი გადადის საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში - სტაბილიზაცია (კომენტარის ველში მიუთითეთ გადაყვანილია საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში).
ისტორია

გალერეა