სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შეტყობინების დატოვების ან/და ანგარიშგების დროს: „ I დონის ინტენსიური მოვლა/მკურნალობის ხარჯები დაექვემდებარება ანაზღაურებას, თუ პროგრამულ კოდთან ერთად კომენტარის ველში დაფიქსირებულია დადგენილებით განსაზღვრული დაზუსტებული მდგომარეობის ICD -10 კოდი“.

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" 13 ივლისის ბრძანება №12/40-ის შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულებებს ევალებათ 2015 წლის 27 აგვისტოს და შემდგომ გაცემული ვაუჩერების შესაბამისი ანგარიშგებების ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია (,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება"-ის პროგრამის შემდგომი ქვეპროგრამების ფარგლებში: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება; გულის ქირურგია; სახსრების ენდოპროთეზირება; ამბულატორიული-მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა). შესრულებების სამუშაო ვერსიის სამინისტროში გადაგზავნის ღილაკი აქტიური იქნება ყოველი თვის 5-დან 10 რიცხვის ჩათვლით და 20-დან 25 რიცხვის ჩათვლით. მასთან, გარდამავალი პერიოდისათვის ელექტრონულად მოწოდებული დოკუმენტაცია არ ათავისუფლებს ქვეპროგრამის განმახორციელებლებს დოკუმენტაციის მატერიალური ფორმით წარმოდგენისაგან.
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სტატისტიკური ფორმები 025 და 066 შესაძლებელია შეივსოს ავტომატურად ელექტრონული სერვისების გამოყენებით, იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებების შიდა მართვის საინფორმაციო სისტემებს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა. ტექნიკურ სამსახურთან დეტალების გასავლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე mtokhadze@ssa.gov.ge

გალერეა