სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
შეგახსენებთ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის პროგრამების ფარგლებში 2016 წლის 1 იანვრიდან დამდგარი ანაზღაურებადი შემთხვევებისთვის სავალდებულო გახდა ანგარიშგების ელექტრონულად წარმოდგენა ელ. ანგარიშგების მოდულის გამოყენებით (,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება"-ის პროგრამის შემდგომი ქვეპროგრამების ფარგლებში: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება; გულის ქირურგია; სახსრების ენდოპროთეზირება; ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა; ონკოლოგიურ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება; ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება). შესრულებების სამუშაო ვერსიის სამინისტროში გადაგზავნის ღილაკი აქტიური იქნება ყოველი თვის 5-დან 10 რიცხვის ჩათვლით და 20-დან 25 რიცხვის ჩათვლით. ამასთან, ელექტრონულად მოწოდებული დოკუმენტაცია არ ათავისუფლებს დაწესებულებებს დოკუმენტაციის მატერიალური ფორმით წარმოდგენისაგან.”2016 წლის 1 იანვრიდან, ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის მოდულში, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციის რეგისტრაცია სავალდებულოა.

1) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30დეკემბრის, #660 ე დადგენილების საფუძველზე, 2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ. (დადგენილების მიხედვით ინფორმაციის რეგისტრაცია უნდა დაიწყოს 2016 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო გარდამავალი ეტაპია 2016 წლის 1 მაისამდე, რაც გულისხმობს არსებული ბიზნეს პროცესის შენარჩუნებას, ანუ ორსულისთვის მატერიალიზებული ვაუჩერის გაცემას და პარალელურ რეჟიმში ინფორმაციის რეგისტრაციას ახალ ელექტრონულ მოდულში)
2) "სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ" ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე (ბრძანება N01-2/ნ), რაც გულისხმობს როგორც სახელმწიფო პროგრამის ასევე მის გარეთ გაწეული მომსახურების რეგისტრაციას ელექტრონულ სისტემაში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დარეკოთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ნომერზე: 2 55 39 39


გაცნობებთ, რომ ჯანმრთელობის დაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის შესაძლებელია პერსონიფიცირებული მომხმარებლების გახსნა (ნაცვლად დღეს არსებული დაწესებულების დონეზე ერთი ზოგადი მომხმარებლისა).
დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტაზე: mtokhadze@ssa.gov.geგთხოვთ, გაითვალისწინოთ შეტყობინების დატოვების ან/და ანგარიშგების დროს: „ I დონის ინტენსიური მოვლა/მკურნალობის ხარჯები დაექვემდებარება ანაზღაურებას, თუ პროგრამულ კოდთან ერთად კომენტარის ველში დაფიქსირებულია დადგენილებით განსაზღვრული დაზუსტებული მდგომარეობის ICD -10 კოდი“.

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2015 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" 13 ივლისის ბრძანება №12/40-ის შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულებებს ევალებათ 2015 წლის 27 აგვისტოს და შემდგომ გაცემული ვაუჩერების შესაბამისი ანგარიშგებების ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაცია (,,სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება"-ის პროგრამის შემდგომი ქვეპროგრამების ფარგლებში: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება; გულის ქირურგია; სახსრების ენდოპროთეზირება; ამბულატორიული-მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა). შესრულებების სამუშაო ვერსიის სამინისტროში გადაგზავნის ღილაკი აქტიური იქნება ყოველი თვის 5-დან 10 რიცხვის ჩათვლით და 20-დან 25 რიცხვის ჩათვლით. მასთან, გარდამავალი პერიოდისათვის ელექტრონულად მოწოდებული დოკუმენტაცია არ ათავისუფლებს ქვეპროგრამის განმახორციელებლებს დოკუმენტაციის მატერიალური ფორმით წარმოდგენისაგან.
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სტატისტიკური ფორმები 025 და 066 შესაძლებელია შეივსოს ავტომატურად ელექტრონული სერვისების გამოყენებით, იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებების შიდა მართვის საინფორმაციო სისტემებს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა. ტექნიკურ სამსახურთან დეტალების გასავლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე mtokhadze@ssa.gov.ge

გალერეა