სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
გთხოვთ, თანდართული ფორმატით (შესავსები შაბლონი) არაუგვიანეს 2019 წლის 20 ოქტომბრისა მოგვაწოდოთ თქვენი დაწესებულების მიერ საინფორმაციო პორტალზე განფასებული ქვემოთ მოცემული (სერვისების(NCSP-ების) ჩამონათვალი) სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ამსახველი მონაცემები.შესავსები შაბლონი: http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/attachments/Calculation.xlsx

სერვისების(NCSP-ების) ჩამონათვალი: http://ehealth.moh.gov.ge/Hmis/Portal/attachments/NCSP.docx


ფაილები გადმოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tazaladze@ssa.gov.ge; tbadzgaradze@ssa.gov.ge2019 წლის 1 ივლისიდან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გადადის ელექტრონული მიმართვების ადმინისტრირების მოდულის განახლებულ ვერსიაზე, რომლის სახელწოდება არის „მიმართვების ადმინისტრირების მოდული (დაწესებულება - ახალი)“.

1 ივლისიდან კი თქვენი არსებული მომხმარებლითა და პაროლით განაგრძობთ მოთხოვნების (განაცხადების) რეგისტრაციას მოდულის განახლებულ ვერსიაში. 1 ივლისამდე გადაგზავნილი მოთხოვნების გააქტიურება/განაღდება განხორციელდება ძველ მოდულში.

მოქალაქემ მოთხოვნის ფორმა კვლავინდებურად უნდა წარმოადგინოს ქ.თბილისის მერიაში. აქვე გაცნობებთ, რომ შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა წესისამებრ განხორციელდება ელ. ანგარიშგების მოდულისა და ქაღალდმატარებლით.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: თეონა გოგნიაშვილი - ტელ: 551 577 555, e-mail: teugog@gmail.com
გაცნობებთ, რომ გაფართოვდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამით გათვალისწინებული მოცულობა (დაავადებთა რაოდენობა და მედიკამენტთა ნუსხა). პროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციარებს შეეძლებათ შეღავათიან ფასად მიიღონ გულ–სისხლძარღვთა, ფილტვის, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი II), ეპილეფსიის და პარკინსონის დაავადების სამკურნალო მედიკამენტები შესაბამისი დიაგნოზების (დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის-ICD10) მიხედვით.


პროგრამის მოსარგებლეები, („სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული პირები, რომელთა ოჯახზე მინიჭებული სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000 ერთეულს, ასაკით პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები და მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები) და ადმინისტრირების პირობები ამ ეტაპზე რჩება უცვლელი.


დეტალურად იხილეთ სოციალური მომსახურების ვებ გვერდზე
პატივცემულო ფ. 025 და ფ. 066 მომხმარებლებო, გაცნობებთ, რომ ა.წ. 15 ივლისიდან შეწყდება მუშაობა ძველ ელექტრონულ მოდულში და 1 აგვისტოდან, ფორმა 025/066 ანგარიშგებისათვის ამუშავდება ახალი ელექტრონული სისტემა, რომელიც განთავსდება შემდეგ მისამართზე statistics.moh.gov.ge ან გადადით ლინკით LINK- form 025/066.კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ დაავადებათა კონტროლიც ცენტრს ტელეფონის ნომერზე 116001 ან კონსტანტინე კაზანჯანი - 595 95-74-00; სუსანა შახბუდაგიანი - 598 11-03-97; მარიამ ელიაური- 598 12-42-12
27.06.2018 თარიღიდან მომხმარებელთა ავტორიზაციის გვერდზე შევიდა ცვლილება, რომლის საშუალებითაც პაროლის დავიწყების შემთხვევაში თქვენი მობილურის ან ელ. ფოსტის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება მისი აღდგენა. ამისთვის საჭიროა მიუთოთ თქვენი მობილურის ნომერი, ელ. ფოსტის მისამართი ან ორივე. პროგრამებში შესვლისას სისტემა ერთჯერადად მოგთხოვთ მოცემული ინფორმაციის შეყვანას. მობილურის ნომრის ან/და ელ. ფოსტის შეცვლა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს


როგორც თქვენთვის ცნობილია, „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილების შესაბამისად, ჰოსპიტალიზებული ყველა პაციენტისათვის უზრუნველყოფილია, C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრის მიზნით, სწრაფი მარტივი ტესტირება ან/და იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდით კვლევის ჩატარება და ანგარიშგება

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შედის ცვლილება, რომლის შესაბამისად, სტაციონარული მომსახურების (გარდა დღის სტაციონარისა) მიმწოდებელი ვალდებულია ჰოსპიტალიზებული ყველა პაციენტისათვის, C ჰეპატიტზე სკრინინგული კვლევით დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათი შემდგომი კონფირმაციული კვლევისათვის საჭირო სისხლის ნიმუშის აღება. დეტალური ინფორმაცია პროგრამის განხორციელების ტექნიკური დეტალების (სისხლის აღების, ალიქვოტების მომზადების და ტრანსპორტირების წესი, შეტყობინების განხორციელების მეთოდოლოგია) შესახებ გთხოვთ იხილოთ www.ncdc.ge სიახლეების კატეგორიაში

ამასთან, ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დარღვევისათვის დადგენილებით განისაზღვრა საჯარიმო სანქცია. კერძოდ, დარღვევა რომელიც გამოვლინდება რევიზიის დროს, გამოიწვევს მიმწოდებლის დაჯარიმებას განმახორციელებლის მიერ სარევიზიო პერიოდში პროგრამის/კომპონენტის ფარგლებში ანაზღაურებული თანხის 1%-ით;

2018 წლის 1 მარტიდან ცვლილება შედის ასევე, ,,სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის N01-2/ნ ბრძანებაში, რომლის შესაბამისად, C ჰეპატიტის სკრინინგის სერვისის მიმწოდებელი ვალდებულია C ჰეპატიტის სკრინინგის აღრიცხვის მოდულში დაარეგისტრიროს ინფორმაცია C ჰეპატიტის სკრინინგის ჩატარების შესახებ სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 24 საათის განმავლობაში.2018 წლის 18 იანვრის მე-19 (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის 36-ე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) და 2018 წლის 18 იანვრის მე-18 (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის 592-ე დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე) დადგენილებებით განსაზღვრული, სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისას მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმა 3 რეცეპტის სპეციალური ელექტრონული სისტემის საშუალებით წარმოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესასრულებლად, ქ.თბილისში სტაციონარული მომსახურების მიმწოდებელი და იმავე ფაქტობრივ მისამართზე განთავსებული მისი ამბულატორიულ-სტრუქტურული ერთეულები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ თავიანთი თანამშრომლების - დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტების ელექტრონული რეცეპტების სიტემაში რეგისტრაცია და ამავე სისტემის სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერის გვერდზე მათი აღრიცხვა.
ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოიწვევს აღნიშნული დადგენილებებით განსაზღვრულ საჯარიმო სანქციებს.
სამედიცინო დაწესებულების მენეჯერის შესაბამისი სამომხმარებლო ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ სამინისტროს ვებ გვერდზე, მარცხენა გვერდით მენიუში დასახელებით „ელექტრონული რეცეპტის სისტემა“, სახელმძღვანელოს მისამართია:
http://www.moh.gov.ge/uploads/files/2017/eleqtronuli_receptebi/Manager_Manual13.02.2018.pdf
საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედ 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის ზოგიერთ ქვეპროგრამაში შეტანალი იქნა შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. (molhs.gov.ge)


2018 წლიდან შეწყდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მოქმედი „გულის ქირურგიის“ ქვეპროგრამის ფუნქციონირება. ისევე, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონში მცხოვრებნი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქეებიც კარდიოქირურგიული ოპერაციების შემთხვევაში ისარგებლებენ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დაფინანსებით.


2018 წლიდან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოსახლეობას ახალი „გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურების“ ქვეპროგრამით დაუფინანსდება საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული კარდიოქირურგიული ოპერაციების თანაგადახდა სრულად სახელმწიფო პროგრამით დამტკიცებული ტარიფის ფარგლებში.


2017 წლის 9 ივნისის შემდეგ (მე-16 სხდომიდან დაწყებული), საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების თანახმად ,,რეფერალური მომსახურების ფარგლებში“ პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილი კომისიის დადებითი გადაწყვეტილებები, შეგიძლიათ იხილოთ და საჭიროებისას ამობეჭდოთ ელექტრონული მოდულიდან - ,,რეფერალური კომისიის გადაწყვეტილებები-სერვისის მიმწოდებლებს“, რომლისთვისაც აუცილებელია მოდულში მოთხოვნის ნომრისა და პაციენტის პირადი ნომრის მითითება.


მოთხოვნის ნომერი დაფიქსირებული იქნება სერვისის მიმწოდებლის და პაციენტისთვის გაგზავნილ შეტყობინებებში.


2016 წლის 1 სექტემბრიდან თბილისის მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილების/რეცეპტების საფუძველზე

შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს ელ. ანგარიშგების მოდულისა და ქაღალდმატარებლით,

ამასთან: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე შესრულებული სამუშაოს

წარმოდგენა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს სამედიცინო მომსახურების გაწევის

საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


სხვა საჭიროების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს

არაუგვიანეს სხვა საჭიროების მიწოდების საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.

მედიკამენტის დაფინანსებაზე გაცემული რეცეპტებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს მათი განაღდების (სრულად/ნაწილობრივ) შემდგომ, არაუგვიანეს რეცეპტის მოქმედების ვადის გასვლის საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:

ნინო კაკულია - ტელ: 555434344, e-mail: nino.kakulia@tbilisi.gov.ge 
ისტორია

გალერეა