სიახლე! გაზომეთ თქვენი ინტერნეტის სიჩქარე სისტემაში შეუფერხებელი მუშაობისთვის.
სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ (სს „არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას“ ბენეფიციარების მომსახურების შესახებ) ! გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N77 განკარგულებაში „სამედიცინო რაიონების მიხედვით ვაუჩერის ფასის დადგენის, მზღვეველი კომპანიის გამოვლენისა და კონკურსის შედეგად გამოვლენილი მზღვეველის ან ამხანაგობის მიერ აღებულ ვალდებულებათა შესრულებისა და ასევე პროგრამის ზედამხედველობის მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი კომისიის 2013 წლის 22 ოქტომბრის N11 და 2013 წლის 28 დეკემბრის N13 სხდომის ოქმით მიღებული გადაწყვეტილებების მოწონებისა და სამედიცინო დაზღვევის ჯგუფის სს „არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას“ გაკოტრების საქმისწარმოების დაწყებასთან დაკავშირებით ბენეფიციართათვის სამედიცინო მომსახურების მყისიერი ადმინისტრირების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ შევიდა ცვლილება 2014 წლის 14 აპრილის N679 მთავრობის განკარგლებით და დაემატა 21 პუნქტი: „2014 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში დამდგარი გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევები, რომლებიც დასრულდა ან გრძელდება 2014 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდში, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ანაზღაურდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან გაწეული ხარჯების შესაბამისად, ამასთან, ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კლინიკების მხრიდან შეტყობინება გაკეთებულია 2014 წლის 1 მაისამდე“. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, დატოვოთ ელექტრონული შეტყობინებები პორტალზე მიმდინარე წლის 1 მაისამდე.

სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

საანგარიშგებო დოკუმენტაცია წარმოადგინეთ ნაბეჭდი ფორმით ელექტრონული ანგარიშგების თვის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა.

პირველი ნოემბრიდან შეიზღუდება ერთი და იგივე საანგარიშგებო თვეში ერთსა და იმავე ქვეკომპონენტზე მრავალჯერადი გადმოგზავნის საშუალება


ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში ურგენტულ შემთხვევებზე (36_2, 36_3, 165_2, 165_3, 218_2 (ახალი), 218_3 (ახალი)) ატვირთეთ მხოლოდ ხელოვნური კოდით არსებული შემთხვევები. თუ კონკრეტულ შემთხვევაზე ვერ მოიძებნა ხელოვნური კოდი ატვირთეთ მიმდინარე ანგარიშგების პერიოდში მოგვიანებით ან მომავალი თვის შესრულებაში.

გაცნობებთ, რომ 1 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით ელექტრონული ანგარიშგების მოდული ჩართული იქნება შემდეგ ფორმებზე: (იანვარი, თებერვალი, მარტი)

  • 1. გეგმიური ამბულატორია (შესრულებული სამუშაო) N165_1
  • 2. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება N36-2, N165-2, N218-2
  • 3. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება N36-3, N165-3, N218-3
  • 4. გეგმიური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) N36-4, N165-4, N218-4
  • 5. კარდიოქირურგია N36-5, N165-5, N218-5
  • 6. ქიმიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია N36-6, N165-6, N218-6
  • 7. სხივური თერაპია N36-7, N165-7, N218-7
  • 8. მშობიარობა, საკეისრო კვეთა N36-8, N165-8, N218-8
  • 9. გეგმიური ამბულატორია (კაპიტაცია 36_1, 165_1, 218_1) 11.04.2014-25.04.2014გალერეა