სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ❗❗

კოხლეარული იმპლანტის მქონე ბენეფიციარების რეაბილიტაციის კომპონენტის ფარგლებში იწყება სამედიცინო დაწესებულებების რეგისტრაცია ❗

1. ოპერაციის შემდგომ, პერიოდულად, კოხლეარული იმპლანტის მორგება-რეგულირების (არანაკლებ 12 პროცედურისა) მომსახურება;
2. ლოგოპედის (მეტყველების თერაპევტის) მომსახურება (არაუმეტეს 8 გაკვეთილისა თვეში). 

გადადით ბმულზე და შეავსეთ განაცხადის ფორმა
განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს მითითებული საქმიანობ(ებ)ის შესაძლებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.ისტორია

გალერეა