სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპიის მომწოდებლებმა საინფორმაციო პორტალზე განაფასეთ მომსახურება ხელოვნური კოდებით2017 წლის 9 ივნისის შემდეგ (მე-16 სხდომიდან დაწყებული), საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილების თანახმად ,,რეფერალური მომსახურების ფარგლებში“ პაციენტებისათვის სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილი კომისიის დადებითი გადაწყვეტილებები, შეგიძლიათ იხილოთ და საჭიროებისას ამობეჭდოთ ელექტრონული მოდულიდან - ,,რეფერალური კომისიის გადაწყვეტილებები-სერვისის მიმწოდებლებს“, რომლისთვისაც აუცილებელია მოდულში მოთხოვნის ნომრისა და პაციენტის პირადი ნომრის მითითება.

მოთხოვნის ნომერი დაფიქსირებული იქნება სერვისის მიმწოდებლის და პაციენტისთვის გაგზავნილ შეტყობინებებში.


2016 წლის 1 სექტემბრიდან თბილისის მერიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილების/რეცეპტების საფუძველზე
შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს ელ. ანგარიშგების მოდულისა და ქაღალდმატარებლით,
ამასთან: სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე
შესრულებული სამუშაოს
წარმოდგენა უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს სამედიცინო მომსახურების გაწევის
საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


სხვა საჭიროების დაფინანსებაზე გაცემული საგარანტიო წერილებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს
არაუგვიანეს სხვა საჭიროების მიწოდების საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.


მედიკამენტის დაფინანსებაზე გაცემული რეცეპტებზე შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენა უნდა მოხდეს მათი განაღდების (სრულად/ნაწილობრივ) შემდგომ, არაუგვიანეს რეცეპტის მოქმედების ვადის გასვლის საანგარიშგებო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:
ნინო კაკულია - ტელ: 555434344, e-mail: nino.kakulia@tbilisi.gov.ge

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ადმინისტრირების გაუმჯობესების მიზნით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში მშობიარობა/საკეისრო კვეთისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის დედათა და ბავშვთა დაცვის კომპონენტის (ანტენატალური მეთვალყურეობისა და მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობის ქვეკომპონენტით) წარმოდგენილი სამედიცინო შემთხვევების ანგარიშგებაში წარდგენა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ დაბადების რეგისტრის მონაცემების სრულყოფილი შევსების შემდეგ. მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოდან აღნიშნული ცვლილებები ჩაირთვება სატესტო რეჟიმი, ხოლო ოქტომბრიდან შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში შემთხვევის დახურვა შეუძლებელი იქნება დაბადების რეესტრის მონაცემების სრულყოფილი შევსების გარეშე. განხორციელებული ცვლილებების დეტალების თაობაზე იფორმაცია მოგეწოდებათ დამატებით.
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სტატისტიკური ფორმები 025 და 066 შესაძლებელია შეივსოს ავტომატურად ელექტრონული სერვისების გამოყენებით, იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებების შიდა მართვის საინფორმაციო სისტემებს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა. ტექნიკურ სამსახურთან დეტალების გასავლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე mtokhadze@ssa.gov.ge

გალერეა