შეტყობინება ეხება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით დამტკიცებული ,, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ მიმწოდებელ დაწესებულებებს, რომლებსაც ხელშეკრულებები გაუგრძელდათ 2015 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26 დეკემბრის N723 დადგენილების საფუძველზე!
 • გაცნობებთ, რომ დაიწყო "ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში" მონაცემების ატვირთვა რეალურ რეჟიმში შემდეგი ვერტიკალური პროგრამების/კომპონენტების მიხედვით:

 • 1. „დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამის ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებით;
 • 2. „დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგის“ სახელმწიფო პროგრამის „1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენციის“ და „ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობის“ კომპონენტების ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებებით;
 • 3. „პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებით;
 • 4. „ტუბერკულოზის მართვის“ სახელმწიფო პროგრამის ლაბორატორიული კონტროლის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებით;
 • 5. „აივ-ინფექცია/შიდსის“ სახელმწიფო პროგრამის ივ-ინფექცია/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირების კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულებით;
 • 2015 წლის მარტის თვეში თებერვლის თვის შესრულებული სამუშაოების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს რეალურ რეჟიმში. ამასთან, 2015 წლის 1 იანვრიდან გაფორმებული/გაგრძელებული ხელშეკრულებების ფარგლებში, თებერვლის თვის შესრულებული სამუშაო ასახული უნდა იყოს ფინანსურ მოდულში და ქაღალდმატარებლის პარალელურად უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული სახითაც.
შეტყობინება ეხება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ მიმწოდებელ დაწესებულებებს და არა „საყოველთაო ჯანდაცვას“.

როგორც ცნობილია, მიმდინარეობს ,,ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში“ მონაცემების ატვირთვა. გაცნობებთ, რომ ქაღალდმატერებლის პარალელურად, ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში 2015 წლის მარტის თვიდან ატვირთული შესრულებული სამუშაოების (თებერვლის საანგარიშგებო თვის) გადმოგზავნის შემდეგ, უნდა წარმოადგინოთ გადმოგზავნილი დოკუმენტაციის საბეჭდი ფორმები, შემდეგი პროგრამების/კომპონენტების ფარგლებში:

 • 1. დიაბეტის მართვა - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება
 • 2. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა - ანტენატალური მეთვალყურეობა
 • 3. ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა - ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული პალიატიური მზრუნველობა
 • 4. სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება - სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა ამბულატორიულ შემოწმება
 • 5. სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება - სამხედრო ძალებში გასაწვევ პირთა დამატებით სტაციონარულ გამოკვლევები
 • 6. ინფექციური დაავადებების მართვა
 • 7. ნარკომანია - სტაციონარული დეტოქსიკაცია და პირველადი რეაბილიტაცია
 • 8. იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა - იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურება
 • 9. აივ-ინფექცია/შიდსი - აივ-ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა უზრუნველყოფა სტაციონარული მომსახურებით
 • 10. ფსიქიკური ჯანმრთელობა - სტაციონარული მომსახურება - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურება
 • 11. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა - მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა
სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 1 მარტიდან 15 მარტის ჩათვლით ელექტრონული ანგარიშგების მოდული ჩართული იქნება შემდეგ ფორმებზე: (დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ჩაბარება მოხდება სამუშაო დღეებში 14:00-დან.

 • 1. გეგმიური ამბულატორია (შესრულებული სამუშაო) N165_1
 • 2. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება N36-2, N165-2, N218-2
 • 3. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება N36-3, N165-3, N218-3
 • 4. გეგმიური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) N36-4, N165-4, N218-4
 • 5. კარდიოქირურგია N36-5, N165-5, N218-5
 • 6. ქიმიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია N36-6, N165-6, N218-6
 • 7. სხივური თერაპია N36-7, N165-7, N218-7
 • 8. მშობიარობა, საკეისრო კვეთა N36-8, N165-8, N218-8
 • 9. გეგმიური ამბულატორია (კაპიტაცია) 12.03.2015-27.03.2015

ფორმა 066, ფორმა 025-ის ანალიტიკოსების საყურადღებოდ!
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 025, რომელიც განთავსებულია პორტალზე მუშაობს წინასწარი ტესტირების რეჟიმში. ფორმის დანერგვა იგეგმება 2015 წლის განმავლობაში. დამატებითი ინფორმაცია ფორმის შევსების, სწავლების, პილოტირების და დანერგვის შესახებ პორტალზე განთავსდება. გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 066–ის ველები, რომლის შესავსებათ სათანადო ინფორმაცია არ არის ასახული პაციენტის ისტორიაში, ამჟამად სავალდებულო ვალიდაციას არ ექვემდარება. პაციენტის ისტორიაში ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ, ამ ველების შევსება სავალდებულო გახდება.

გალერეა