სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ყველა იმ შემთხვევაზე, რომელზეც სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე ჩატარებულია რადიოლოგიური კვლევა (რენტგენოლოგია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია, სტენტირება), სათანადოდ ხელმოწერილი და დამოწმებული დასკვნის ატვირთვა უნდა განახორციელოთ  სამედიცინო შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულში. 


დამატებით, შესაძლებელია სადიაგნოსტიკოდ მნიშვნელოვანი კვლევების სურათის (კვლევის სურათზე უნდა იყოს პაციენტის მონაცემები - სახელი, გვარი, პ/ნ და კვლევის თარიღი) ატვირთვა შესაბამისი ფაილის ფორმატით. (jpg, png, jpeg, pdf, dicom)

საანგარიშგებო დოკუმენტაციასთან ერთად, სააგენტოში კვლევები (კორონაროგრაფია, სტენტირება) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ელექტრონული ფორმატით (CD დისკი).

პროგრამის პირობების თანახმად, სააგენტო იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი დოკუმენტაციის გამოთხოვის თაობაზე.ისტორია

გალერეა