სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!ოჯახის (უბნის) ექიმების საყურადღებოდ!COVID-19 ინფექციის ეფექტური მართვის მიზნით 27.10.20-დან ოჯახის (უბნის) ექიმს დაევალა საკუთარ ბენეფიციარზე მონიტორინგის განხორციელება ბინაზე მართვის პროტოკოლის შესაბამისად.

პროტოკოლი იხილეთ : 
https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/


COVID-19- მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!


გადადით ბმულზე და იხილეთ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 199-ე მუხლის მიზნებისათვის, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა საარჩევნო უბანზე კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად ცნობის ფორმისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წ.26 ოქტომბრის N01-112/ნ ბრძანება და ბრძანების დანართი.
 
გთხოვთ, 26 ოქტომბრიდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით სტაციონარიდან გაწერილ ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID-19) ინფიცირებულ პაციენტებზე ბრძანების დანართის შესაბამისად გასცეთ სტაციონარის დატოვების ფაქტის შესახებ ცნობა.COVID-19-ს მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

გთხოვთ, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID-19) ინფიცირებულ პაციენტებზე სტაციონარის დატოვების შემთხვევაში გამოსავლის ველში მიუთითოთ:


1. თუ პაციენტი ეწერება ბინაზე - გამოჯანმრთელება.

2. თუ პაციენტი გადადის საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში - სტაბილიზაცია (კომენტარის ველში მიუთითეთ გადაყვანილია საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში).
COVID-19-ს მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 
გადადით ბმულზე და იხილეთ ახალი კორონა ვირუსით (SARS -CoV- 2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 1 9 ) შემთხვევების მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის N № 01-511/ო ბრძანება  (ბრძანების დანართი იხილეთ ელ. ფოსტაზე).
 
COVID-19- მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

გადადით ბმულზე და იხილეთ ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების სიკვდილობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2020 eწლის 20 ოქტომბრის № 01-508/   

 

http://ssa.gov.ge/files//01_GEO/JAN_PROG/SXVA-JAN-PROG/PRG-MOMS-MIM/JAN-PROG-KANON/2020%20kanonmdebloba/20.10.2020-1.pdf


სტაციონარული დაწესებულებების საყურადღებოდ!საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია აწარმოებს საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 31 აგვისტოს N31/08/01 განკარგულებით 2020 წლის 31 ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ფორმირებას საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 31-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, რათა საუბნო საარჩევნო კომისიებს ამავე მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად გადაეცეთ ამომრჩეველთა სია.

აუცილებლობიდან გამომდინარე, გთხოვთ, მიმდინარე წლის, 15 ოქტომბრისთვის, გადმოგვცეთ, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 31-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, იმ პირთა შესახებ მონაცემები, რომლებიც სასამართლომ ცნო მხარდაჭერის მიმღებებად და მოთავსებულნი არიან შესაბამის სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში.
COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვის მიმწოდებელ ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას
როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში 22 სექტემბრის მდგომარეობით დაფიქსირებულია ახალი კორონავირუსის 3913 დადასტურებული შემთხვევა, ამასთან კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5255 პირი, ხოლო გარდაცვლილია 23. 

ბოლო დღეებში მკვეთრად გაზრდილი შემთხვევების პარალელურად,  COVID-19-ის დიაგნოზის საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირებისთვის, ქვეყანაში უმოკლეს ვადაში განხორციელდა 35 სტაციონარში 2522 საწოლის მობილიზება. აღნიშნულ სიტუაციაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შემთხვევების მართვის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი პერსონალის სტანდარტული ტრენინგების პარალელურად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კლინიკური კონსულტანტების მექანიზმის ამოქმედება.

კერძოდ, COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვის მიმწოდებელ ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას აქვს შესაძლებლობა, ცალკეულ შემთხვევებში (მძიმე, კრიტიკულ და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობისას), საჭიროების მიხედვით, მოიწვიოს კონსულტანტები, მათ შორის COVID-19-ის კლინიკური მართვის გამოცდილების მქონე კლინიკებიდან, ასევე, პრაქტიკული მუშაობის და ექსპერტული გამოცდილების მქონე სპეციალისტები შინაგანი მედიცინის, ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის, ინფექციურ სნეულებათა სპეციალობის, ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით.

აღსანიშნავია, რომ კონსულტანტების მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება დადასტურებული COVID-19-ის ფაქტობრივი ხარჯის ფარგლებში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ზემოაღნიშნული და უზრუნველყოთ შესაბამისი კონსულტანტების მოწვევა საჭიროების შესაბამისად.
სტაციონარული დაწესებულებების საყურადღებოდ !


სოციალური მუშაობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საავადმყოფოებს 2021 წლიდან უნდა ჰყავდეთ სოციალური მუშაკი. განათლების სამინისტრო ოქტომბრის თვეში დაიწყებს სოციალური მუშაკების მომზადების სერტიფიცირებულ ტრეინინგებს. დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ გადასამზადებელი თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ. ფოსტა : kgoginashvili@moh.gov.ge)
ისტორია

გალერეა