სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

სამედიცინო ჩვენებიდან გამომდინარე ჩატარებული რადიოლოგიური კვლევების (რენტგენოლოგია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია, სტენტირება) ატვირთვა უნდა მოახდინოთ  სამედიცინო შემთხვევების რეგისტრაციის მოდულში. სადიაგნოსტიკოდ მნიშვნელოვანი კვლევების სურათი (კვლევის სურათზე უნდა იყოს პაციენტის მონაცემები - სახელი, გვარი, პ/ნ და კვლევის თარიღი) დასკვნასთან ერთად უნდა აიტვირთოს შესაბამისი ფაილის ფორმატით (.jpg , .png , .jpeg , .pdf ) სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვის კომპონენტში ანგარიშის წარმოსადგენად უნდა შებრძანდეთ ელ. ანგარიშგების მოდულში, აირჩიოთ საანგარიშგებო ფორმაზე  "N42-COVID-19-ისდადასტურებული შემთხვევების ბინაზე დისტანციური მართვა" მიუთითოთ საანგარიშგებო პერიოდი და გადმოგზავნა.

ისტორია

გალერეა