გაცნობებთ, რომ 10 ოქტომბერს 21:00 საათიდან 22:00 საათამდე დაგეგმილი ტექნიკური სამუშაოების გამო შესაძლოა გაითიშოს ელექტრონული  მოდულები.  
გაცნობებთ, რომ საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  დევნილთა, შრომისჯანმრთელობისა  და სოციალური  დაცვის მინისტრისმოადგილის, თამარ გაბუნიას წერილის https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2018/Failebi/e-history/_.pdf თანახმად, ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების(EHR) სისტემასთან დაკავშირებით ჩატარდება ტრეინინგები, რომლის შესახებაც დეტალურ ინფორმაციასიხილავთ შემდეგ მისამართზე: https://www.moh.gov.ge/ka/695/

გთხოვთ, თანდართული ფორმატით მოგვაწოდოთ თქვენი დაწესებულების მიერ საინფორმაციო პორტალზე განფასებული სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ამსახველი მონაცემები.


შესავსები შაბლონი:  http://ssa.gov.ge/files//01_GEO/JAN_PROG/sakoveltao-jandacva/Prog-Momsax-Mimtcod/kanonmdebloba/22.07.2019.xlsx

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის სტაციონარული მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

2019 წლის 15 ივლისიდანიწყება დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებისმიხედვით ანაზღაურებაზე გარდამავალი პერიოდი - პილოტი. პილოტის ფარგლებში სამდიცინომომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებთან გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება. სამედიცინოდაწესებულებები, საპილოტე რეჟიმში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდითშემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tbadzgaradze@ssa.gov.ge, nnergadze@ssa.gov.ge
„სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთათვის პასპორტიზაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 4 აგვისტოს N01-33/ნ ბრძანების მეორე მუხლის შესამაბისად, სამედიცინო დაწესებულებების მოვალეობას წარმოადგენს ელექტრონული ჯანდაცვის საინფორმაციო პორტალზე ინფორმაციის განთავსება, ფაქტობრივი მდგომარეობის რაიმე სახის ცვლილების ასახვა და მონაცემების განახლება ყოველი თვის პირველი რიცხვისთვის. დაწესებულების პასპორტიზაციის მონაცემების სისწორეზე პასუხისმგებელია თავად სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულება. გთხოვთ, უზრუნველყოთ N01-33/ნ ბრძანებით განსაზღვრული ინფორმაციის დროული განახლება.  

სტაციონარული შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის ჯანმრთელობის შესახებ ელექტრონული ჩანაწერების (EHR) სისტემაში ასახვასთან დაკავშირები თიხილეთ ბმული

http://ssa.gov.ge/files//01_GEO/JAN_PROG/sakoveltao-jandacva/Prog-Momsax-Mimtcod/kanonmdebloba/25.07.2019.pdf


სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!


ტექნიკური სამუშაოების გამო 31.05.2019 18:00სთ-დან 03.06.2019 14:00სთ-მდე გათიშული იქნება "ელ.ანგარიშგების მოდული სამედიცინო დაწესებულებებისთვის". ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.